Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo từ xa

Ngày đăng: 16/11/2012 16:7:49

Trung tâm được thành lập ra với chức năng chủ yếu sau đây:

- Là đơn vị đầu mối quản lý đào tạo các loại hình đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa và E-Learning (sau đây được gọi tắt là Hệ đào tạo từ xa). Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng, quản lý và phát triển các loại hình đào tạo theo hình thức giáo dục từ xa và E-Learning.

- Nghiên cứu, triển khai và khai thác có hiệu quả các loại hình ĐTTX. Mở rộng liên kết hợp tác đào tạo trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo từ xa.