Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 13/09/2011 9:12:18

Tổng số cán bộ công nhân viên của Trung tâm hiện nay: 13 người

Trong đó:

  • Phó giáo sư tiến sỹ: 01 người
  • Tiến sỹ: 01 người
  • Thạc sỹ: 05 người
  • Cử nhân: 06 người

Lãnh đạo:  PGS.TS. ĐÀM QUANG VINH – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM