CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

0

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

TT Họ và tên Học hàm /Học vị Chức vụ
01 Đàm Quang Vinh PGS.TS Giám đốc
02 Bùi Kiên Trung TS Phó giám đốc
03 Bùi Thị Bích Huyền Thạc sỹ Chuyên viên
04 Nguyễn Thành Tuấn Thạc sỹ Chuyên viên
05 Nguyễn Tiến Thành Thạc sỹ Chuyên viên
06 Cáp Thị Thanh Vân Thạc sỹ Chuyên viên
07 Nguyễn Minh Hoàng Thạc sỹ Chuyên viên
08 Nguyễn Hồng Thương Thạc sỹ Chuyên viên
09 Phan Thị Kim Nga Thạc sỹ Chuyên viên
10 Nguyễn Phương Dung Thạc sỹ Chuyên viên
11 Tô Thị Thu Hường Thạc sỹ Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Hải Yến Cử nhân Chuyên viên
13 Lê Thị Đoan Cử nhân Chuyên viên
14 Bùi Thùy Dương Cử nhân Chuyên viên
Facebook Comments