EDUTOP

0

NEU-EDUTOP là Chương trình đào tạo cử nhân hệ từ xa theo phương thức E-Learning, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân với EDUTOP64. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Edutop64 là đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo E-Learning.

Đây là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning do Microsoft, Qualcomm, Hewlett Packard, USAID, World Bank Infodev và Vietnam Foundation tham gia phát triển và tài trợ. Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.
Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning (NEU – EDUTOP) hiện tại đang đào tạo 3 chuyên ngành:

– Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng hợp
– Cử nhân ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán Tổng hợp
– Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng thương mại

Tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU – EDUTOP, học viên được cấp bằng cử nhân của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Facebook Comments