Logo-neu

Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển 

13:43 07/11/2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHKTQD-HĐT ngày 09/3/2021 của Hội đồng Trường;

Căn cứ Đề án tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 7 năm 2022 ngày 19/10/2022

Xét đề nghị của: Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Công nhận 817 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU-Elearning) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đợt 07 năm 2022. Trong đó: 

  • 162 thí sinh ngành Kế toán 
  • 227 thí sinh ngành Luật kinh tế 
  • 60 thí sinh ngành Ngân hàng
  • 368 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh

Điều 2: Trung tâm đào tạo từ xa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học theo hình thức giáo dục từ xa theo đúng các quy định hiện hành của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3: Các Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm đào tạo Từ xa, Viện Trưởng, Trưởng Khoa, Bộ môn, Trưởng các phòng liên quan và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Hiệu trưởng đã ký. 

Danh sách trúng tuyển: Xem tại đây

 


Có thể bạn quan tâm

Xem tất cả
Dữ liệu đang được chúng tôi cập nhập