Trung tâm Đào tạo từ xa ra mắt bộ đề cương chi tiết học phần dánh cho chương trình đào tạo từ xa theo phương thức E-learning

Ngày đăng: 17/02/2017 17:31:43

Phục vụ mục đích giảng dạy và gia tăng chất lượng của chương trình, trong năm 2016 Trung tâm Đào tạo từ xa trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ra mắt bộ đề cương chi tiết học phần dành cho chương trình đào tạo từ xa theo phương thức E-learning. 

Bộ đề cương chi tiết học phần bao gồm 80 học phần.