HomeTIN TỨCQuyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt...

Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 8 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHKTQD-HĐT ngày 09/3/2021 của Hội đồng Trường;

Căn cứ Đề án tự chủ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa;

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2020 về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/12/2021 về việc ban hành Đề án tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU-Elearning) năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 8 năm 2022 ngày 23/11/2022;

Xét đề nghị của: Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 203 thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU – Elearning) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đợt 08 năm 2022. Trong đó:

  • 25 thí sinh ngành Kế toán
  • 65 thí sinh ngành Luật kinh tế
  • 15 thí sinh ngành Ngân hàng
  • 98 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Trung tâm Đào tạo Từ xa có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học theo hình thức giáo dục từ xa theo đúng các quy định hiện hành của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Đào tạo Từ xa, Viện Trưởng, Trưởng Khoa, Bộ môn, Trưởng các phòng liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hiệu trưởng đã ký. 

Danh sách trúng tuyển: Xem tại đây 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY